Bluetooth Low Energy (BLE) (Bluetooth Düşük Enerji), yakın cihazlar arasında küçük miktardaki verilerin klasik Bluetooth’a göre hem daha hızlı transfer edilmesini sağlayan hem de daha az enerji gerektiren bir teknolojidir. Bu sayede BLE, nesnelerin interneti alanında oldukça fazla kullanılmaktadır.

Çalıştığımız bir projede Android üzerinde BLE kullanmamız gerekti ve her ne kadar BLE’nin Android üzerinde uygulanışı biraz sancılı olsa da en azından verinin karşıdaki cihaza aktarımını gerçekleştirebildik.

Öncelikle gerekli izinlerin AndroidManifest.xml dosyasına eklenmesi gerek.

<uses-permission android:name="android.permission.BLUETOOTH" />
<uses-permission android:name="android.permission.BLUETOOTH_ADMIN" />
<uses-permission android:name="android.permission.ACCESS_FINE_LOCATION" />

<uses-feature
  android:name="android.hardware.bluetooth_le"
  android:required="true" />

Yukarıdaki izinleri kullanıcının kendisi açması gerekir. Bu yüzden her izin için kullanıcıya bir arayüz ile erişim yetkisi istemelisiniz. Bu yazının sade olması ve uzun olmaması için bu adımlar atlıyoruz.

mConnectedGatt, BLE cihazlarının GATT profilini tanımlar. Bu profilde BLE servislerini taramak, bağlantının yönetilmesi, MTU(Maksimum transfer kotası) belirlenmesi ve BLE cihazlarının servis ve karakteristik özelliklerine erişim gibi özellikler bulunur.

characteristic, cihazın pil seviyesini, seri numarasını veya cihaza gönderilecek verileri tutan bir veri taşıyıcısıdır yani anlamlı verilerin tutulduğu değişkendir.

private var mConnectedGatt: BluetoothGatt? = null
private var characteristic: BluetoothGattCharacteristic? = null

private const val ENVIRONMENTAL_SERVICE_UUID: String =
  "<SERVICE_UUID>"
private const val CHARACTERISTIC_UUID: String = "<CHARACTERISTIC_UUID>"
private val serviceUuid = UUID.fromString(ENVIRONMENTAL_SERVICE_UUID)
private val charUuid = UUID.fromString(CHARACTERISTIC_UUID)

bluetoothAdapter, direkt olarak bluetooth donanımını temsil eder. Bluetooth’u açıp/kapatmak ve BLE cihazlarını taramak için kullanılır.

private val bluetoothAdapter: BluetoothAdapter by lazy {
  val bluetoothManager = activity?.getSystemService(BLUETOOTH_SERVICE) as BluetoothManager
  bluetoothManager.adapter
}

private val bleScanner by lazy {
  bluetoothAdapter.bluetoothLeScanner
}

private val scanSettings = ScanSettings.Builder()
  .setScanMode(ScanSettings.SCAN_MODE_LOW_LATENCY)
  .setScanMode(ScanSettings.CALLBACK_TYPE_FIRST_MATCH)
  .build()

BLE cihazları tarandığında scanCallback() çalışacaktır. onScanResult() metodu içerisinde taranan cihazlar görülecektir. if() kısmında ise şartınıza uyan cihaz hangisi ise result.let{} ile o cihaza BLE bağlantısı kurulmaya çalışılacak.

private val scanCallback = object: ScanCallback() {
  override fun onScanResult(callbackType: Int, result: ScanResult) {
    super.onScanResult(callbackType, result)
    Log.i("onScanResult", result.device.toString())
    if (<your condition is true>) {
      result.let { result.device.connectGatt(context, true, gattCallback) }
    }
  }
  override fun onBatchScanResults(results: MutableList<ScanResult>?) {
    super.onBatchScanResults(results)
    Log.i("DeviceListActivity", "onBatchScanResults:${results.toString()}")
  }
  override fun onScanFailed(errorCode: Int) {
    super.onScanFailed(errorCode)
    Log.i("DeviceListActivity", "onScanFailed: $errorCode")
  }
}

Bağlanılmak istenen cihaz bulunduğunda gattCallback() çağırılır. onConnectionStateChange() içerisindeki newState ile bağlantının sağlandığını veya bağlantının koptuğunu belirleyebiliriz. Bağlantı sağlandı ise gatt?.requestMtu(64) ile istenilen MTU miktarını belirtmeliyiz. MTU isteğinin ardından onMtuChanged metodu çağırılır ve ardından istenilen servise bağlanmak için gatt?.discoverServices() ile onServicesDiscovered() methodu çağırılır. Eğer istenilen servise bağlantı başarılı ise isServiceDiscovered = true ile isServiceDiscovered değişkenine bir setter belirleyip bağlantının başarılı olduğuna dair bir bildirim veya popup gösterebiliriz.

private val gattCallback = object: BluetoothGattCallback() {
  override fun onConnectionStateChange(gatt: BluetoothGatt?, status: Int, newState: Int) {
    deviceAddress = gatt?.device?.address
    if (status == BluetoothGatt.GATT_SUCCESS) {
      mConnectedGatt = gatt
      mDeviceState = newState
      when (newState) {
        BluetoothProfile.STATE_CONNECTED -> {
          Log.i("STATE_CONNECTED", "to $deviceAddress")
          gatt?.requestMtu(64)
        }
        BluetoothProfile.STATE_DISCONNECTED -> {
          Log.i("STATE_DIS_connected", "STATE_DIS_connected")
           mConnectedGatt?.close()
        }
      }
    } else {
      mDeviceState = -1
      Log.i(
        "onConnectionStateChange",
        "Error $status encountered for $deviceAddress! Disconnecting..."
      )
    }
  }
  override fun onMtuChanged(gatt: BluetoothGatt?, mtu: Int, status: Int) {
    super.onMtuChanged(gatt, mtu, status)
    Log.i("onMtuChanged", "$mtu, status:$status")
    gatt?.discoverServices()
  }
  override fun onServicesDiscovered(gatt: BluetoothGatt?, status: Int) {
    Log.i("onServicesDiscovered", "onServicesDiscovered")
    characteristic = gatt?.getService(serviceUuid)
      ?.getCharacteristic(charUuid)
    gatt?.setCharacteristicNotification(characteristic, false)
    characteristic?.writeType = BluetoothGattCharacteristic.WRITE_TYPE_NO_RESPONSE
    isServiceDiscovered = true
  }
  override fun onCharacteristicWrite(
    gatt: BluetoothGatt?, characteristic: BluetoothGattCharacteristic?, status: Int
  ) {
    with(characteristic) {
      when (status) {
        BluetoothGatt.GATT_SUCCESS -> {
          Log.i("onCharacteristicWrite", "Wrote to characteristic ${this?.uuid}")
        }
        BluetoothGatt.GATT_INVALID_ATTRIBUTE_LENGTH -> {
          Log.e("onCharacteristicWrite", "Write exceeded connection ATT MTU!")
        }
        BluetoothGatt.GATT_WRITE_NOT_PERMITTED -> {
          Log.e("onCharacteristicWrite", "Write not permitted for ${this?.uuid}!")
        }
        else -> {
          Log.e(
            "onCharacteristicWrite",
            "Characteristic write failed for ${this?.uuid}, error: $status"
          )
        }
      }
    }
  }
  override fun onCharacteristicRead(
    gatt: BluetoothGatt?, characteristic: BluetoothGattCharacteristic?, status: Int
  ) {
    Log.i("onCharacteristicRead", "$gatt, $characteristic. $status")
  }
  override fun onCharacteristicChanged(
    gatt: BluetoothGatt?, characteristic: BluetoothGattCharacteristic?
  ) {
    Log.i("onCharacteristicChanged", "$gatt, $characteristic")
  }
}

BLE cihazlarını taramak için bleScanner.startScan(null, scanSettings, scanCallback), taramayı durdurmak için ise bleScanner.stopScan(scanCallback) kullanılır.

private val handler = Handler()

// Stops scanning after 10 seconds.
private val SCAN_PERIOD: Long = 10000

private fun scanLeDevice() {
  if (!mScanning) { // Stops scanning after a pre-defined scan period.
    handler.postDelayed({
      mScanning = false
      bleScanner.stopScan(scanCallback)
    }, SCAN_PERIOD)
    mScanning = true
    bleScanner.startScan(null, scanSettings, scanCallback)
  } else {
    mScanning = false
    bleScanner.stopScan(scanCallback)
  }
}

Bağlanılan cihaza gönderilecek veri byte array tipine dönüştürülmesi gerekir.

val byteArray =
  "{'data': '$data'}".toByteArray(charset)

Daha sonra characteristic ve mConnectedGatt değişkenleri null durumundan farklı ise veriyi BLE cihazına göndermek gerekir.

try {
  if (characteristic == null || mConnectedGatt == null) {
    // bağlantı yok öyleyse bağlantıyı başlat
    scanLeDevice()
  } else {
  	// bağlantı var öyleyse veriyi gönder
    characteristic!!.value = byteArray
    mConnectedGatt?.writeCharacteristic(characteristic)
  }
} catch (e: Exception) {
  Log.e("ERROR", e.toString())
}


Kaynaklar: